Utilisateur:Parsa

De Wiki Shia
Aller à : navigation, rechercher

les règles de transcription/translittération

رسم الخط یا شیوه های آوانگاری برای ترجمه مقالات فرانسوی

اَ = a

آ = â

ای = ï

اِ= i

او = û

اُ = u

و (طاوس) = w

اء (ایمان، امران، ... = ’

ع = ‘

ث = th

س = s

ذ = dh

ز = z

ض = d

ص = s

ط = t

ظ = z

اَی (حسین، میثم، شیخ، بیت) = ay

ابن در صورتی که ابتدای کلمه بود = ibn (Ibn Tâwûs)

بن در صورتی در میان کمله بود = b. (‘Ali b. Mûsâ b. Ja‘far b. Tâwûs)

چند مثال

بالفعل = bi-l-fi’l

فی البیت = fï l-bayt

ایمان = ’Ïman

علی = ‘Ali

اخذ = Akhdh

سدید الدین = Sadîd al-Dîn

جمال العارفین = Jamâl al-Ârifin

مصباح الزائر = Misbâh al-zâ’ir

علی بن موسی = ‘Ali b. Mûsâ

چند نکته مهم

 1. هیچ وقت، مگر در موارد تشدید دو یک حرف دوبار نوشته نمی شود. (مثال: حسن، حسین، فقط با یک س نوشته می شوند)
 2. حروف ض، ص، ظ، ط، جهت ساده تر شدن استفاده برای مخاطب عام، با حروف لاتین فوق ذکر بدون نقطه زیرین درج می شوند.
 3. همه واژه عربی که با حروف لاتین نوشته می شوند (مثل عناوین سوره های قرآنی، وقایع تاریخی و ... )، به شکل ایتالیک درج شوند.
 4. حروف اول واژه های امام، پیامبر، خدا، همیشه با حروف بزرگ درج شود. اگر از ضمیری منسوب به خدا استفاده می شود، نیز با حروف بزرگ درج شود.
 5. عبارت های (ع) و (ص) در مقابل اسامی ائمه معصومین (ع) و پیامبر اکرم (ص) به دلیل سیاست های علمی جذب مخاطب درج نشوند.
 6. رفرانس های مقالات و همچنین یادداشت ها، حتما درج شوند.
 7. برای رفرانس دهی، رفرانس ها در زبان اصلی با حروف لاتین درج گشته و ترجمه نشوند.

نحوه نگارش حروف شمسی و قمری

در صورتی که واژه مورد نظر با حروف قمری آغاز شده باشد

آغاز می کنیم "al-" آن را با

مثال :

العلماء = al-'Ulama'

الانبیاء = al-Anbîyâ'


در صورتی که واژه مورد نظر با حروف شمسی آغاز شده باشد

"حرف شمسی آغازین + a" آن را با

شروع می کنیم

مثال :

النساء = an-Nisâ'

ناصر الدین = Nâser ad-Din

les articles en cours de traduction par Parsa مقالات اخیرا ترجمه شده یا دردست ترجمه

 1. مقالات هریک از چهارده معصوم ع
 2. Galerie de l'Occultation
 3. Karbala
 4. Barzakh
 5. Shaytân
 6. Hadith Dawât
 7. Sajda
 8. Raj'a
 9. La bataille de Badr
 10. Tasbih Az-Zahra (a)
 11. Hadith al-Râya
 12. Hadith Silsila-t al-Dhahab
 13. Prière de la nuit de la tombe
 14. Le verset de Wa in yakâd
 15. La bataille de la tranchée
 16. Le verset de Ahl adh-Dhikr
 17. Maqtal al-Husayn (a) (Maqtal Muqarram)
 18. Haram (lieu saint)
 19. Le verset de It'âm
 20. Hadith al-Lawh
 21. Hadith al-Tayr al-Mashwî
 22. Science occulte
 23. Hadith de Jâbir
 24. Hadith Lawlâk
 25. Verset as-Sâdiqîn
 26. Verset Khayr al-Barîyya
 27. Marja'îyya
 28. Invocation de Kumayl
 29. La Mecque
 30. Les cérémonies de deuil de Muharram
 31. Les legs de l'imamat
 32. Nuh (a)
 33. Al-Masjid al-Nabî
 34. Hajj
 35. Prière al-Qasr (Prière du Voyageur)
 36. Polygamie
 37. Mahram
 38. Métamorphose
 39. Troisième témoignage
 40. Turbat de prière
 41. Mi'râj
 42. Bi'tha
 43. Al-Tasbîhât al-Arba'a
 44. Isrâfîl
 45. Ma'âlim al-madrasatayn (Livre)
 46. 'Abd Allah b. Mas'ud
 47. Al-Hasanayn (a)
 48. Niyya
 49. Mukhtalaf al-Shi'a (livre)
 50. Maqtal
 51. Prières obligatoires
 52. Bayt al-Ahzân
 53. Zîyâra Wârith
 54. Zîyâra Amîn Allah
 55. Ishâq (prophète)
 56. Salawât
 57. Imam Hâdî
 58. Hadith Mi'râj
 59. Al-Salawât al-Sha'bâniyya
 60. Invocation de Sha'bâniyya
 61. Invocation de 'Ahd
 62. Mi-Sha'ban
 63. Les vertus de l'Imam Ali (a)
 64. Haqq an-Nâs
 65. Siddîq
 66. La Volonté divine
 67. Sourate al-Mulk
 68. Le verset Al-Kursi
 69. Sourate al-Kawthar
 70. Invocation de al-Mujîr
 71. Qasim b. Hasan (a)
 72. Hadith Qurb al-Nawâfil
 73. Thâr Allah
 1. هانی بن عروه
 2. نماز زیارت
 3. حروف مقطعه
 4. برکت

https://docs.google.com/document/d/1XdckiIuBbLcYfbEBuoTjrJ_3hXAPPDL96d1kE-Qzo80/edit?ts=5f68726f

 1. جبرئیل
 2. میکائیل
 3. اسرافیل
 4. عزرائیل
 5. بهشت
 6. جهنم
 7. ملائکه

Des articles à traduire prochainement /مدخل های زیر برای ترجمه اولویت دارند

 1. سیده نصرت امین
 2. حرم عسکریین
 3. جابر جعفی
 4. حدیث شجره
 5. حدیث تشبیه
 6. قسیم النار و الجنه
 7. فاروق اعظم
 8. فتوا
 9. حجر الاسود
 10. آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها
 11. سید علی قاضی طباطبایی
 12. کمیل بن زیاد نخعی
 13. مریم دختر عمران
 14. زیارت‌نامه
 15. زیارت آل‌یاسین
 16. المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء
 17. امالی شیخ مفید
 18. اهل سنت
 19. کاظمین
 20. قضا و قدر
 21. قبله
 22. شعب ابی طالب
 23. قیامت
 24. شبیه خوانی
 25. شیخ عبدالکریم حائری
 26. نماز های مختلف واجب به طور جداگانه
 27. ابراهیم بن علی عاملی کفعمی
 28. ابن شهرآشوب
 29. سازمان وکالت
 30. غدیریه
 31. واقعه حره
 32. آیه شراء
 33. مولود کعبه
 34. صدقه
 35. فضه نوبیه
 36. آیه ود
 37. حافظ رجب برسی
 38. عقد اخوت
 39. منع حدیث
 40. صحاح سته
 41. شاذان بن جبرئیل قمی
 42. المراتب فی فضائل امیرالمؤمنین
 43. الرسالة العلویة فی فضل امیرالمؤمنین
 44. تفضیل امیرالمؤمنین
 45. الیقین باختصاص مولانا علی بامرة المؤمنین
 46. عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار
 47. مائة منقبة
 48. طرف من الانباء و المناقب
 49. الروضة فی فضائل امیرالمؤمنین
 50. قضاء امیرالمؤمنین
 51. رسالة الحقوق
 52. حق‌الله
 53. رد مظالم
 54. محکم و متشابه
 55. بسم الله الرحمن الرحیم

اصطلاحات دینی

 • gnose = irfân
 • exégèse = tafsîr
 • sagesse = hikma
 • Usûl al-Fiqh
 • Hujjat Allah = Preuve de Dieu / Hujjat = preuve
 • Uli al-Amr = ceux qui détiennent l’ordre / Amr = ordre

Quelques formules techniques

{{InlineArabic|texte arabe}}